Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

En byggnads energianvändning är oftast en stor driftskostnadsdel. Det är därför viktigt att känna till och förstå var i byggnadens energi förbrukas. När man förstår vilka delar som drar mycket energi finns ju möjlighet att se över om det finns andra lösningar som kan sänka energianvändningen. Information som är viktig för både ägare som en eventuell köpare av ett hus.

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska därför förslag till sådana åtgärder också finnas med i deklarationen.

God överblick över energistatus

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

Genom att använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Denna sida behandlar i huvudsak information med fokus på småhus och där byggnadsägaren själv bor eller ska bo i.

Information rörande andra byggnadstyper eller upplåtelseformer med tillhörande regelverk finner du på Boverkets hemsida

Byggnader som ska energideklareras

Det finns krav på när byggnader ska energideklareras och vissa byggnader är undantagna från att energideklareras. Här kan du läsa vad som gäller för småhus som du äger eller ska köpa, eller på annat sätt är intresserad av.

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras. Här fokuserar vi på två av dem:

– Nytt småhus
– Småhus som ska säljas

Vissa byggnader omfattas dock inte av kravet på energideklaration. Exempel är:

– Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader.
– Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
– Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.

Även om en byggnad inte behöver ha en energideklaration är det tillåtet att upprätta och registrera en energideklaration.

Läs mer om dessa på Boverkets hemsida

Energideklarations giltighet

En energideklaration är giltig i tio år. Ägare av småhus (som inte ägs av bostadsrättsförening) behöver inte upprätta en ny energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

Nytt småhus

Illust: Boverket/Altefur Development

Vid nybyggnation ska alltid byggherren som ska se till att en energideklaration upprättas. Småhus, exempelvis en villa eller ett radhus, ska energideklareras senast två år från det att byggnaden tagits i bruk första gången.

Deklarationen kan ses som ett kvitto på att byggnaden behöver så mycket energi som var avsett när den planerades. Energideklarationen kan även användas för att verifiera byggnadens primärenergital.

Om en byggnad ska energideklareras innan det finns uppmätta värden av energianvändningen får deklarationen upprättas på beräknade värden.

Småhus som ska säljas

Illustr: Boverket/Altefur Development

Den som säljer ett småhus ansvarar för att byggnaden har en giltig energi-deklaration. Finns det redan en giltig energideklaration kan den användas, men den får inte vara äldre än tio år.

Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om bara en del av den säljs.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Det gäller även vid köp av en del av en byggnad.

Energideklarationen är till för att kunna jämföra olika byggnader med varandra. I energideklarationen finns bland annat information om hur mycket energi byggnaden använder. Där anges också om radonmätning och ventilationskontroll är utförda och resultatet av dem.

Om köparen begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Energideklarera

Följ de här stegen om du ska låta upprätta en energideklaration:

1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid och beställ en energideklaration.

2. Energiexperten upprättar energideklarationen och lägger in den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den upprättade energideklarationen av din energiexpert. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.

3. Lämna energideklarationen till byggnadsnämnden i din kommun. De kommer då att verifiera den energiprestanda som energiexperten har angett som byggnadens primärenergital (länk till ordlista). Detta krävs enligt Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 9:25)

Den som säljer en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden inför försäljningen. Följ de här stegen för att upprätta och registrera en energideklaration:

1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen.

2. Energiexperten upprättar energideklarationen och registrerar den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den registrerade energideklarationen av energiexperten. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.

3. Den energiklass som din byggnad fått i energideklarationen ska visas i försäljningsannonsen.

4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen. Du kan till exempel göra det vid visningen av huset eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.

5. Lämna över energideklarationen till den nya ägaren vid tillträdet.

Det är säljaren (byggnadsägaren) som ansvarar för att byggnaden har en giltig energideklaration. Om säljaren, trots köparens begäran, inte upprättar en energideklaration har köparen rätt att i efterhand låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Det måste i så fall göras inom sex månader från och med tillträdesdagen.

Om köparen inte utnyttjar denna möjlighet har köparen förverkat sin rätt.

Köparen måste då i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en senare försäljning.

Lagen är tvingande, vilket innebär att den inte ger någon möjlighet för parterna att avtala bort skyldigheten att ha en energideklaration för byggnader som säljs.

Äganderätten övergår vanligtvis till köparen den dag köpebrevet upprättas. Det går inte för köparen att först efter att köpebrevet är påskrivet begära att få ut en energideklaration. Det måste göras innan köpebrevet skrivs under.

Benämningen köpebrev är i detta sammanhang inte samma sak som köpekontrakt eller köpeavtal.

Om en byggnad ska säljas eller hyras ut, helt eller delvis, ska det stå i annonsen vilken energiprestanda byggnaden har.

Du ska ange uppgiften om energiprestanda när du annonserar kommersiellt, till exempel i dagstidningar eller på internet. Det gäller både när du bjuder ut en hel byggnad till försäljning, eller bara en del av den.

Du kan annonsera utan uppgiften om energiprestanda, men bara om du vid annonseringstillfället ännu inte har en giltig energideklaration. Om du har en giltig energideklaration så är du skyldig att ange uppgiften.

Uppgiften om energiprestanda

Uppgiften om energiprestanda kan se ut på något av följande sätt i annonser:

Energiklass, A till G.
Energiprestanda i siffor.

Symboler för annonsering

Det går att ladda ner en komprimerad fil med energiklassningens hussymboler från A till G, från Boverkets hemsida.

Om du har en deklaration med energiklass

Om du har en energideklaration som är gjord från och med år 2014 innehåller den en energiklass för byggnaden. Energiklassen visas genom en symbol i form av ett hus med färg och en bokstav, A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning.

Illustration: Boverket

Energideklarationens innehåll

Energideklarationen har förändrats vid olika tillfällen. Den 1 januari 2014 byttes de tidigare energinivåerna ut till energiklasser i en skala från A till G. Där står A för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta.

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

 • Energiklass
 • Energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital
 • Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel,
 • Värmesystem,
 • Den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • Om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde
 • Om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • Åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • Vilken energiexpert som utfört energideklarationen
 • Sammanfattning av energideklarationen.

Energiklass

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

Energiprestanda

Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan dessutom i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Primärenergitalet beräknas med utgångspunkt i den levererade energin till byggnaden och inte, som tidigare, enbart på byggnadens förbrukade energi.

Talet utgår också från levererad energi till byggnaden men där varje energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas) har getts en viktningsfaktor, en så kallad primärenergifaktor.

Denna faktor anger hur mycket energi som krävts för att exempelvis leverera 1 kWh el till byggnaden.

Primärenergin är ett mått på vilka energiresurser som behöver tillföras energisystemet för att uppfylla byggnadens energibehov.

I och med att den geografiska justeringsfaktorn och primärenergifaktorn numera används i beräkningen av primärenergitalet blir energiprestandan mer korrekt, vilket är en fördel vid jämförelse mellan olika byggnader som är energideklarerade efter den 1 januari 2019.

Sverige har tidigare varit indelat i både tre och fyra klimatzoner. De geografiska zonerna har numera bytts ut till 51 geografiska klimatfaktorer.

Energiexperten gör energideklarationen

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Energiexperten lägger in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När energiexperten lagt in alla uppgifter och energideklarationen är klar kan den hämtas från Boverkets register för energideklarationer.

Skillnaderna mellan den äldre och den nya sammanfattningen

Som det beskrivits ovan uttrycks numera energiprestandan som primärenergital i stället för som specifik energianvändning. Det gäller förstås också i sammanfattningen. Specifik energianvändning finns dock fortfarande med som tilläggsinformation i sammanfattningen.

Så här ser sammanfattningen ut från och med 1 januari 2019.

Deklarationens sammanfattning efter 1 januari 2019

Illustration: Boverket

I. Sammanfattningens rubrik.
II. Byggnadens adress.
III. Den kommun i vilken byggnaden är belägen.
IV. Det år byggnaden uppfördes.
IV. Det år byggnaden uppfördes.
V. Energideklarations­ID, unikt för varje deklaration.
VI. Energiklasserna från A till G.
VII. Uppgift om att deklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.
VIII. Var mer information om energi-deklarationer finns att hämta.
IX. Sammanställningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energi-deklaration för byggnader.

X. Denna byggnads energiklass.
XI. Byggnadens energiprestanda, angiven som primärenergital.
XII. Krav vid uppförande av ny byggnad. Här anges högsta tillåtna energiprestanda angiven som primärenergital enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som skulle gälla om byggnaden vore ny.
XIII. Uppgift om byggnadens specifika energianvändning, i tidigare energideklarationer angiven energiprestanda.
XIV. Uppgift om huvudsakligt uppvärmningssystem.
XV. Uppgift om radonmätning har utförts.
XVI. Uppgift om ventilationskontroll har utförts.
XVII. Uppgift om åtgärdsförslag har lämnats eller inte.
XVIII. Uppgift om vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt.
XIX. Uppgift om till vilken tidpunkt energideklarationen är giltig.

Deklarationens sammanfattning före 1 januari 2014

Illustration:Boverket

 1. Sammanfattningens rubrik.
 2. Energideklarations-ID, unikt för varje deklaration.
 3. Med ett litet hus i en femsidig figur med sju nivåer anges om byggnaden använder lite eller mycket energi för uppvärmning.
 4. Denna byggnads energinivå. Markeringen visar påi vilken nivå byggnadens energiprestanda ligger.
 5. Byggnadens adress.
 6. Här anges hur mycket energi detta hus använder, angett i kWh/m2, år.
 7. Här anges hur stor del av energianvändningen som är el och anges i kWh/m2, år.
 8. Här anges energiprestanda för liknande byggnader i ett statistiskt intervall.
 9. Krav vid uppförande av ny byggnad. Här anges högsta tillåtna energiprestanda enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som skulle gälla om byggnaden vore ny.
 10. Uppgift om radonmätning är utförd.
 11. Uppgift om ventilationskontroll har utförts.
 12. Upplysning om var energideklarationen i sin helhet finns att tillgå.
 13. Mer information om energideklarationer finns på Boverkets webb.
 14. Vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt.
 15. Upplysning om att åtgärdsförslag finns.
 16. Boverkets logotyp.

Så här fungerar energiklassningen av byggnader

Illustration: BoverketEnergiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre.

 

 

 

Vem gör vad?

 • Boverket är sedan 2012 den myndighet som har tillsynen över energideklarationerna, en roll som kommunerna hade tidigare.
 • På bemyndigande av regeringen har Boverket tagit fram föreskrifter och allmänna råd för energideklarationer.
 • Boverkets roll är också att förvalta ett energideklarationsregister.
 • Boverket svarar på frågor om hur energideklarationer genomförs, frågor om energideklarationsregistret och om regelverket för energideklarationerna.
 • Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren.
 • För att kunna upprätta energideklarationer måste energiexperten vara godkänd och certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Att energiexperten är oberoende innebär att experten inte får:

 • ha ett eget intresse i byggnaden
 • vara närstående till den som har anlitat experten
 • ha eller ha haft ett uppdrag hos den som anlitar experten om det finnsrisk för att energideklarationen påverkas.
 • vara kommersiellt, ekonomiskt eller på något annat sätt beroende av den som anlitar experten om det finns risk för att energideklarationen påverkas.

  Om den certifierade energiexperten brister i sitt oberoende kan Boverket besluta att energiexpertens behörighet till energideklarationsregistret ska dras in. Energiexperten kan då inte längre göra energideklarationer.
 • Ett certifieringsorgan prövar och godkänner den person som vill bli certifierad energiexpert.

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Deras uppgift är bland annat att granska och godkänna certifieringsorgan som utfärdar certifikat till energiexperter. Detta görs utifrån europeiska och internationella standarder.

Text

Källa: Boverket

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se