Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Energideklaration

En byggnads energianvändning är oftast en stor driftskostnadsdel. Det är därför viktigt att känna till och förstå var i byggnadens energi förbrukas. När man förstår vilka delar som drar mycket energi finns ju möjlighet att se över om det finns andra lösningar som kan sänka energianvändningen. Information som är viktig för både ägare som en eventuell köpare av ett hus.

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska därför förslag till sådana åtgärder också finnas med i deklarationen.

Energiklassning i deklarationerna

Från den 1 januari 2014 finns det sju energiklasser, A till G, som ska göra det bättre och lättare att förstå en byggnads energianvändning.

Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning.

Energiklassning av byggnader

Ett nybyggt hus som har en energianvändning motsvarar dagens ställda krav (2014) får klassning C. Det innebär att framförallt är det nya hus, konstruerade för låg energiåtgång som kan komma att hamna i klasserna A och B, alltså olika typer av lågenergibyggnader. Merparten av äldre hus kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G med klass E som troligen vanligaste klassen.

Ska finnas i mäklarannonser

Uppgift om byggnaders energiprestanda ska sedan en tid tillbaka finnas med i annonser vid till exempel försäljning av byggnader. För de byggnader som deklareras framöver och som därmed får en energiklass, så är det just energiklassen som ska anges i annonserna.

Vad händer med äldre energideklarationer?

Energideklarationer som har gjorts före den 1 januari 2014 kommer fortfarande att ha den äldre sammanfattningen, men sådana deklarationer är fortfarande giltiga. En energideklaration är alltid giltig i tio år efter att den upprättades. För byggnader med den äldre sammanfattningen, och som alltså saknar energiklass, betyder detta bland annat att uppgiften om energiprestanda som ska anges vid annonsering, fortfarande ska anges i siffror, alltså i kWh/kvm och år.

Energideklaration för nya byggnader

Nya byggnader ska energideklareras. Det är byggherren som ansvarar för att detta genomförs. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för.

En energideklaration ska upprättas av en oberoende expert senast två år efter det att byggnaden har tagits i bruk. Om däremot den nya byggnaden upplåts med nyttjanderätt eller säljs inom dessa två år så ska energideklarationen upprättas vid ett tillfälle innan uthyrningen eller försäljningen sker.

Vissa byggnader är undantagna från kravet på energideklarationen.

En energideklaration är giltig i tio år efter det att den har upprättats.

Byggnadens energiprestanda och energiklass

Byggnadens energianvändning beskrivs i deklarationen som den så kallade energiprestandan. Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. I det sistnämnda ingår till exempel el till fläktar och cirkulationspumpar i ventilations- och värmesystem. Om det finns komfortkyla i byggnaden ingår även den i byggnadens energiprestanda. Energiprestandan uttrycks sedan i antal kWh som förbrukas per år, fördelat per kvadratmeter uppvärmd area i byggnaden.

I energideklarationer utförda från och med 1 januari 2014 får byggnaden en viss energiklass beroende på hur mycket energi den använder. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nytt hus idag får klass C. Hus som är bättre än så ur energisynpunkt får alltså klass A eller B, och sådana som har en högre energianvändning än ett nytt hus får klass D, E, F eller G.

Byggnader som har energideklarerats före 1 januari 2014 saknar energiklass. I sådana energideklarationer visas i stället byggnadens energiprestanda i illustrationen av ett hus som är indelat i olika nivåer. Nivåerna sträcker sig från liten till stor energianvändning. Dessa nivåer skiljer sig åt från energiklasserna och kan inte direkt jämföras med varandra.

Tillsyn

Boverket är tillsynsmyndighet för energideklarationer. Detta innebär att Boverket bland annat har tillsyn över att energideklaration upprättas för nya byggnader.

Energideklaration

Sök en energiexpert

För att göra en energideklaration kontaktar du en certifierad energiexpert. Energiexperten upprättar energideklarationen och levererar uppgifterna elektroniskt till Boverkets register.

Förberedelser

Energiexperten behöver information om byggnaden som ska energideklareras.

Sök energideklaration

Här kan du läsa om hur du kan söka efter om en viss byggnad har en energideklaration, få basuppgifter ur en energideklaration och beställa en energideklaration med alla fullständiga uppgifter.

Upprättade energideklarationer och basuppgifter

Du kan söka efter information i samtliga gjorda energideklarationer och snabbt se basuppgifter ur energideklarationen. Dessa basuppgifter kan du få information om:

  • byggnadens energiprestanda
  • om radonmätning var utförd när deklarationen gjordes
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var godkänd när deklarationen gjordes
  • var energideklarationen finns tillgänglig i sin helhet
  • när energideklarationen upprättades
  • energideklarations-ID och adress

För att få en energideklaration med alla fullständiga uppgifter måste du beställa den.

Beställa en energideklaration

Du som är byggnadsägare eller dennes uppdragstagare, till exempel mäklare med uppdragsavtal, eller bostadsrättsinnehavare, kan beställa och få en energideklaration direkt via vår webbsida. Om du är en annan person än ovanstående kontaktar du i första hand byggnadsägaren för information om byggnadens energideklaration. Du kan även beställa energideklarationen hos Boverket och då skickas den till dig med post. Vi handlägger din beställning så snabbt som möjligt. Begärs endast en energideklaration tas ingen avgift ut. Avgiften för mer än en energideklaration är femtio kronor för de första tio sidorna och därefter två kronor per sida.

Om du inte hittar en energideklaration

Kontrollera att de uppgifter du har om byggnaden är helt korrekta vilket du gör med byggnadsägaren. Om formuläret inte fyllts i korrekt kan det leda till att du inte får någon träff. Vid sökning på till exempel adress som innehåller både en siffra och en bokstav så är det viktigt att inte lämna ett mellanslag mellan dessa. Om du ändå inte hittar energideklarationen kan orsaken vara att det inte finns någon gjord ännu. Kontakta i sådana fall byggnadsägaren för upplysningar om energideklarationen är gjord eller inte.

Regelverk

Regelverket för energideklarationerna består av lagen om energideklaration för byggnader, förordningen om energideklaration för byggnader samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert.

Källa Boverket

Senast uppdaterad: 2018-03-05 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se