Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Lantmäteriet

Du kan vända dig till Lantmäteriet om du exempelvis vill förändra något med i din fastighet, vill veta vem som äger en viss mark eller inte hittar var din tomt slutar och grannens tomt börjar. Många kommuner har också egna lantmäterimyndigheter som sköter lokala ärenden. Vi berättar hur det hänger ihop och vilken nytta du kan ha av en lantmätare.

Svenska kartmyndigheten

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige, registrerar ägande av
fastigheter och sätter ut gränspunkter. De hanterar också lagfarter, servitut,
samfälligheter och inteckningar (pantbrev). Många lantmäteriärenden sköts genom kommunen – antingen genom en lokal lantmäterimyndighet eller kommunal lantmätare.

Här är några exempel på åtgärder där man behöver hjälp av en lantmätare:

 • stycka tomt
 • skapa servitut
 • göra inteckningar
 • ansöka om samfällighet
 • fastighetsförteckningar och -planer
 • husutsättning vid nybygge
 • lägeskontroll inför bygglov
 • mätningstekniska uppdrag

Lantmätare är ofta verksamma inom statliga verk, kommuner eller företag. Deras arbetsområden handlar om hur mark och vatten används – så det kan vara både tekniska, juridiska och ekonomiska uppdrag. Stora arbetsområden är fastighetsbildning, fastighetsinformation, registerhållning och underlag för kartor.

Lantmäteriförrättning

Om man skickar in en anmälan om att få förändra en fastighet så startas en
lantmäteriförrättning. Det kan handla om allt från att skapa eller ändra en fastighets gränser till ledningsrätter, nya servitut eller att skapa en samfällighet. Det kan också vara en utredning av något slag, exempelvis vid tvister om gränser eller ägande. En förrättningslantmätare handlägger och beslutar i ärendet.

Ansökan

När du vill ha en lantmäteriförrättning utförd ansöker du om detta hos
lantmäterimyndigheten i den kommun där den berörda fastigheten ligger. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som söker. Du måste vara lagfaren ägare till fastigheten alternativt ha en förvärvshandling ifall den nyligen överlåtits.

Beredning

När din ansökan kommit in utreder en förrättningslantmätare vilka möjligheter det finns att genomföra förrättningen. Tekniska och juridiska frågor klaras ut, i samråd med de myndigheter som berörs av ärendet – exempelvis kommunen, Trafikverket eller länsstyrelsen. Samråden kan gälla myndigheternas syn på bygglov, utfartsvägar, vatten och avlopp, naturvårdsbestämmelser och så vidare.

Förrättningslantmätaren kan också begära kompletteringar från dig som sakägare.

Den tekniska delen av förrättningen består bland annat av beräkningar och
kartframställning. Ofta behövs det en del fältarbete, i form av utmärkning och
inmätning av nya gränspunkter. Ifall du känner till var äldre gränsmarkeringar finns är det bra om du märker ut dem tydligt innan fältarbetet påbörjas.

Hör av dig till förrättningslantmätaren ifall du vill vara med när fältarbetet utförs.

Beslut

Förrättningslantmätaren fattar sedan beslut om förrättningen och eventuella
ersättningar som ska betalas mellan sakägare. I de flesta förrättningar fattas samtliga beslut vid ett och samma tillfälle och förrättningshandlingarna skickas till dig.

Du kan överklaga beslutet till fastighetsdomstolen – inom en angiven tid. När
förrättningsbeslutet vunnit laga kraft förs eventuella uppgifter in i fastighetsregistret och registerkartan. Därmed är förrättningen slutförd.

När registreringen är klar får sakägarna en kopia av de väsentliga delarna av förrättningsakten – en så kallad sakägarkopia. I den brukar normalt sett följande handlingar ingå:

 • karta
 • teknisk och juridisk beskrivning
 • nya fastighetsbeteckningar
 • protokoll
 • relevanta bilagor

Tips

Du kan ha nytta av att få fastighetsbeteckningen innan ärendet är slutfört. Fråga lantmäterimyndigheten ifall de kan reservera en beteckning åt dig.

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Lantmäterimyndigheten tar betalt för de tjänster man utför och taxan är samma i hela landet. Även om en förrättning måste ställas in, till exempel för att ansökan återkallas, tar myndigheten betalt för redan utfört arbete.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. I deras uppgifter ingår bland annat att:

 • förrätta avstyckning av tomter
 • sätta ut gränspunkterna på tomter
 • registrera servitut och samfälligheter
 • registrera ägande av fastigheter (lagfart)
 • säkerställa inteckningar (pantbrev)
 • avgöra tvister om gränsdragning
 • uppdatera fastighetsregistret

Om man skickar in en anmälan om förändring av en fastighet startas en
lantmäteriförrättning. Den som handlägger och beslutar i ärendet kallas
förrättningshandläggare.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se