Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Stycka tomt

Du som letar efter en tomt att bygga på kommer att ha stor nytta av det här kapitlet. Här beskriver vi olika sätt att ”stycka tomt” från en befintlig fastighet, varför inteckningsfria avstyckningar är enklare och vilka fällor som finns när man bildar en ny fastighet.

Fastighetsbildning

Eftersom all mark i Sverige är indelad i fastigheter kan man egentligen bara bilda nya fastigheter genom att klyva eller avstycka en bit mark från en befintlig fastighet. Så gör man exempelvis om någon vill köpa loss en tomt för att bygga ett bostadshus. Ibland behöver den nya fastigheten servitut för att bli användbar, exempelvis en vägutfart eller ledningsrätt över en annan fastighet.

Fastighetsbildning kan ske på fyra olika sätt.

Avstyckning

Lantmäteriet

Det är troligt att den som letar efter tomtmark förr eller senare kommer i kontakt med begreppet avstyckning – det vi i folkmun kallar för att stycka av tomt.

Avstyckning innebär att man avskiljer ett område från en befintlig fastighet, där den nya lotten får en ny registerbeteckning. Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning, men om någon redan förvärvat den avstyckade delen av fastigheten kan antingen förvärvaren eller ägaren till stamfastigheten ansökan om avstyckning. En sådan ansökan måste ske senast sex månader efter förvärvet.

Dela eller klyva

Lantmäteriet

En samägd fastighet kan delas upp i klyvningslotter. Vem som helst av delägarna i fastigheten kan när som helst begära att få ut sin andel som en egen fastighet – även mot de andra ägarnas vilja. Klyvning används vanligtvis när delägarna är osams och oftast är syftet att sälja den nya fastigheten efter klyvningen – för att slippa få de andra delägarna som grannar.

I de fall delägarna är överens om att dela upp fastigheten är avstyckning oftast ett lämpligare alternativ.

Sammanläggning

Lantmäteriet

Ägaren till två eller fler fastigheter kan lägga samman dem till en fastighet. Om ägarna är flera måste de ha samma fördelning av andelarna i alla fastigheter som ska läggas samman. Gifta makar får alltså inte lägga samman en fastighet som ägs av båda med en fastighet som ägs enskilt av en av dem.

Reglering

När kommunen behöver ändra gränserna på en eller flera fastigheter, för att det ska stämma överens med områdets detaljplan, kallas det för fastighetsreglering. Även länsstyrelsen eller en fastighetsägare kan ansöka om fastighetsreglering för att exempelvis ändra fastighetsindelningen eller förbättra mark- och vattenanvändningen.
Om behovet av en fastighetsreglering är väldigt angelägen kan den genomföras med tvång. Vid överföring av mark bör betalningen bestå av annan mark eller andelar i en samfällighet.

Inteckningsfri avstyckning

De flesta fastigheter är belånade, med en inteckning som säkerhet. När man ansöker till lantmäterimyndigheten om avstyckning bör man därför begära att avstyckningen görs inteckningsfri. På så vis kommer inte stamfastighetens inteckningar att belasta den nya tomten.

Förrättningslantmätaren måste se till att säkerheten för inteckningarna i
stamfastigheten inte försämras och de som har panträtt (exempelvis banken) måste godkänna att styckningslotten befrias från inteckningen. Inteckningsfria avstyckningar är ett betydligt enklare förfarande än att man i efterhand begär att inteckningen ska dödas.

Tredimensionella fastigheter

En traditionell fastighet avgränsas enbart av gränser på marken, men saknar
avgränsning uppåt och neråt. Det betyder inte att fastigheten fortsätter uppåt i oändlighet, men det är oklart var de slutar. Ett undantag från denna markbundna indelning är tredimensionella fastigheter.

Om man skiljer ett garage under jorden från byggnaden ovan eller bottenvåningen med affärsverksamhet skiljs från bostadsfastigheten på de andra våningarna har man skapat en fastighet som är definierad både i yt- och höjdled – slarvigt kallat tredimensionell fastighet. Ägarlägenheter och bergrum är andra exempel på fastigheter som definierats även vertikalt.

När man delar av en fastighet på höjden krävs väl genomtänkta servitut för att alla delar ska vara funktionsdugliga och säkrade för framtida förändringar.

Fastigheter kan bildas eller förändras på följande sätt:

  • avstyckning
  • klyvning
  • sammanslagning
  • reglering

Observera att det kan behövas nya servitut när man bildar en ny fastighet. Med en inteckningsfri avstyckning slipper man eventuellt ”bagage” från ursprungsfastigheten.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se